Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Nieuwe feitenkaarten beschikbaar

  Op basis van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 zijn twee bestaande feitenkaarten aangevuld met de nieuwste resultaten. Het gaat om een feitenkaart over het gebruik van lachgas en over stress onder jongeren.

  De feitenkaarten zijn te vinden onder Publicaties op deze website.

 • -

  Cijfers Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 online

  Vanaf 5 augustus staan de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 in de database van Gezondheid in kaart.

 • -

  Vaccinatiegraad naar migratieachtergrond

  Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is in de G4 het hoogst onder kinderen en jongeren uit gezinnen zonder migratieachtergrond.

 • -

  Rapport over respons Gezondheidsmonitor 2020

  Aan de Gezondheidsmonitor deden landelijk ruim 550.000 mensen mee. In onze regio waren dat er 29.335. De gemiddelde respons is 31% en is iets lager dan de respons in 2016 (34%). Dit komt vooral door een daling in de respons bij 65-plussers.

  Van de aangeschreven 18- tot en met 23-jarigen vulde bijna één op de vijf de vragenlijst in, van de 24- tot en met 64-jarigen één op de vier en van de 65-plussers de helft.

  Het nieuwe rapport over de respons vindt u onder Publicaties op deze website.

   

 • -

  Nieuw: Rapportenbibliotheek

  De rapportages van de Gezondheidsmonitor zijn vanaf nu direct te vinden op Gezondheid in Kaart onder Publicaties. Bovenaan staan de gemeente- of wijkrapporten. Daarna volgt een thematische indeling met rapporten en feitenkaarten. U kunt hier doorheen scrollen, maar ook via de zoekfunctie een rapport zoeken. Klik dan op Zoeken en typ de naam van de gewenste gemeente of een gewenst onderwerp in.

 • -

  Data Covid-19 beschikbaar

  Onder de themategel Covid-19 vindt u een overzicht van het aantal besmettingen en testen in de regio, per gemeente en voor Rotterdam per gebied. Iedere woensdag actualiseren wij de weekcijfers. Daarnaast klikt u eenvoudig door naar de nieuwste cijfers van het landelijke Corona dashboard en het RIVM.
 • -

  Resultaten Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 beschikbaar

  De meeste jongeren vinden hun gezondheid (zeer) goed. Wel wordt deze groep minder groot. Ook is de omvang van psychosociale problemen in regio Rotterdam-Rijnmond toegenomen. Deze bevindingen komen uit de Gezondheidsmonitor Jeugd die de GGD’en en het RIVM in 2019 hebben uitgevoerd.
 • -

  Nieuwe feitenkaart: drugsgebruik bij volwassenen

  In Nederland zien we sinds 2014 een stabiele trend in het gebruik van XTC, cocaïne en amfetamine. In de regio Rijnmond stijgt het gebruik van XTC en amfetamine sinds 2008. Drugs worden het meest gebruikt door jongvolwassenen en het gebruik neemt af naarmate men ouder wordt. Lees hier meer over in de Feitenkaart drugsgebruik volwassenen.
 • -

  Langer gezond

  De levensverwachting neemt in de gemeenten in de regio Rijnmond nog steeds toe. Dit is vergelijkbaar met het landelijke beeld. Voor Rotterdam geldt dat de levensverwachting steeds meer opschuift naar het landelijk gemiddelde. Ongeveer driekwart van ons leven brengen we door in een goede ervaren gezondheid. In het rapport Langer gezond is berekend hoeveel jaar we in goede ervaren gezondheid leven.

 • -

  Feitenkaart Gehoorschade bij kinderen

  Het gebruik van oortjes of een koptelefoon neemt sterk toe met de leeftijd. Ruim 80% van de ouders neemt maatregelen om gehoorschade bij hun kind te voorkomen. Lees meer in de Feitenkaart Gehoorschade.

 • -

  Aandacht voor een dalende vaccinatiegraad

  In Nederland en in de regio is sprake van een lichte daling van de vaccinatiegraad. De vaccinatiegraad onder schoolkinderen (DTP) in de regio is in 2018 gedaald tot 88%. Ruim een kwart van de ouders geeft aan te twijfelen over het wel of niet vaccineren van hun kind. Lees meer in de Feitenkaart Vaccineren.

 • -

  Hoe gaat het met de kinderen in regio Rotterdam-Rijnmond?

  Met het merendeel gaat het goed. Minder ouders roken in huis, maar kinderen spelen minder vaak buiten. Deze en andere uitkomsten van de Gezondheidsmonitor 2018 zijn 1 november 2018 beschikbaar via GezondheidinKaart.nl.

 • -

  Nieuwe feitenkaart over chronische aandoeningen

  In de regio Rotterdam Rijnmond zijn meer chronisch zieken dan gemiddeld in Nederland. In de feitenkaart chronische aandoeningen leest u meer over de risicofactoren en trends. Daarnaast beschrijft de feitenkaart de samenhang met onderwerpen zoals kwaliteit van leven, depressie en invloed op de dagelijkse activiteit.

 • -

  Zo vind je gebiedscijfers voor Rotterdam

  In Gezondheid in Kaart vind je onder elk thema een dashboard met de belangrijkste uitkomstenmaten. Het dashboard is op dit moment alleen op gemeenteniveau beschikbaar. Cijfers van gebieden of buurten in Rotterdam zijn wel te raadplegen. Een instructie vind je in deze handleiding.

 • -

  Risico op depressie stijgt bij volwassenen en daalt bij ouderen

  Bijna de helft van de inwoners in de regio loopt risico op een angststoornis of depressie. Sinds 2008 is sprake van een stijgende trend. Onder ouderen neemt dit risico de laatste jaren af. Toch blijft ook hier het percentage boven de 40 procent. Lees meer in deze feitenkaart.

 • -

  Grote invloed ouder-kind relatie op gezondheid van jongere

  Jongeren met een goede relatie met hun ouders voelen zich gezonder dan jongeren zonder. Dit geldt ook als jongeren een ingrijpende gebeurtenis meemaken. Hoewel sociale steun van vrienden belangrijk is, is het beschermende effect van ouders groter. Lees meer in deze feitenkaart.

 • -

  Aandacht voor overbelasting bij werkenden

  Ruim 1 op de 10 volwassenen in de regio is overspannen of heeft een burn-out. Zij beoordelen hun gezondheid veel minder goed. De klachten komen vaker voor bij mensen met een lage sociaaleconomische status. In de feitenkaart overspannenheid en burn-out leest u hier over.